Inspektion av tankar

Tankar måste besiktigas regelbundet, oavsett om de står inomhus eller utomhus. Innehåller de brandfarliga vätskor som exempelvis diesel, eldningsolja och spillolja är det viktigt att göra det mer kortare intervall. Beroende på cisternens konstruktion och placering så varierar kontrollintervallen mellan 3-12 år. Cisterner, oljetankar och kemikaliecisterner måste exempelvis enligt lag besiktas var sjätte år. Kontroller får bara utföras av företag som är ackrediterade av SWEDAC.

Under en livstid utsätts cisterner och oljetankar för olika typer av angrepp som kräver åtgärder. Därför är förebyggande arbete av mycket stor vikt, inte minst ekonomiskt. För att undvika läckage och skador behövs vård, rengöring och vid behov lagning av alla storlekar på cisterner, oljetankar, och kemikaliecisterner. Detta sker både utvändigt och invändigt genom manluckan. Det avfall som uppkommer körs till en godkänd behandlingsanläggning där vattnet renas och grus och oljehaltigt slam destrueras genom kompostering.